Uddannelseskrav til dyrehandlere
Tilbage til forsinden af QR-Pets.dk

Dyrehandlere må kun drive forretning med tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for opdræt af dyr samt erhvervsmæssig drift af dyrepensioner, dyreinternater og formidling af dyr.

​Erhvervsmæssig handel med dyr (andet end hunde) fra eller uden fast forretningssted, må kun drives med fødevarestyrelsens tilladelse.

For erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde se "hunde".

Uddannelseskrav


Der skal være tilknyttet en dyrlæge til virksomheden, og virksomheden skal foranledige, at dyrlægen tilser dyreholdet mindst fire gange årligt.

Der stilles krav til uddannelse af den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, samt for ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr. Læs mere om kravene i bekendtgørelsen og Justitsministeriets vejledning, hvor der bl.a. findes links til uddannelsessteder.

Uddannelseskravet for den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, har været gældende fra d. 1. marts 2010.

For virksomheder, der før 1. marts 2010 er meddelt tilladelse som dyrehandler, gælder kravene til uddannelse først fra den 1. januar 2015.

Uddannelseskravet for ansatte trådte i kraft den 1. januar 2012. Ansatte, der håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, skal senest 6 måneder efter ansættelsesstart opfylde uddannelseskravet.


Eksisterende virksomheder, som tidligere er meddelt godkendelse af politiet, skal registrere sig i den lokale fødevareenhed.

Fødevareenhederne fører tilsyn med virksomhederne og skal lejlighedsvist foretage eftersyn.


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere)

(Uddannelseskrav)


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 12. december 2002 om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1499 af 20. december 2004 og bekendtgørelse nr. 1380 af 17. december 2009, foretages følgende ændringer:


1. § 1 affattes således:

»§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hold af dyr som led i erhvervsmæssig handel med dyr fra eller uden for fast forretningssted, der efter dyreværnslovens § 18, stk. 1, 1. pkt., kun må drives med fødevareregionens tilladelse, jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter ikke hold af hunde som led i erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde.«

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, skal have gennemført

1) en erhvervsuddannelse som dyrepasserassistent eller

2) en uddannelse vedrørende håndtering af dyr, der har faglige mål på mindst samme niveau.

Stk. 2. Den eller de personer, der har det daglige ansvar for virksomheden, skal sikre, at ansatte, som håndterer dyr eller yder rådgivning om hold af dyr, senest 6 måneder efter ansættelsesstart har

1) gennemført en uddannelse som nævnt i stk. 1 eller

2) erhvervet elementære kompetencer med hensyn til håndtering af dyr ved at gennemføre en anden uddannelse eller dele af en eller flere uddannelser.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for ansatte,

1) som har en ugentlig arbejdstid på under 20 timer og ikke yder rådgivning om hold af dyr, eller

2) der som led i en erhvervsuddannelse til dyrepasserassistent eller dyrepasser er i praktik i en dyrehandel.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 23, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 3

For virksomheder, der før den 1. marts 2010 er meddelt tilladelse til hold af dyr som led i erhvervsmæssig handel med dyr, finder § 23, stk. 1, i bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr (dyrehandlere), som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, først anvendelse fra den 1. januar 2015.


Justitsministeriet, den 3. februar 2010

Brian Mikkelsen

/ Cristina A. Gulisano